Vanderburgh Humane Society hosting "Empty the Shelter" adopt-a-thon

Vanderburgh Humane Society hosting "Empty the Shelter" adopt-a-thon